Potrzebujesz dodatkowej pomocy lub informacji?

zapraszamy do kontaktu

+48 91 431 81 11

biuro@polmart.com.pl

Marek Sagalski

+48 601 583 778

marek.sagalski@polmart.com.pl

 

Monika Cicha

+48 605 358 125

monika.cicha@polmart.com.pl

 

Karolina Bil

+48. 797 138 999

karolina.bil@polmart.com.pl

Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on wszelkich starań, aby Użytkownicy mieli poczucie, że ich dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy oraz aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach niniejszej strony internetowej.

 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

 4. Administrator stosuje wszelkie dostępne środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie RODO).

 6. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest POLMART.EU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 64, 70-010 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417695 (dalej: Administrator).

 

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu e-mail biuro@polmart.com.pl.

 

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

 • korzystania z formularzy kontaktowych;

 • umożliwienia dostępu do materiałów związanych z ofertą prezentowaną na stronie internetowej;

 • zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem;

 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

 • marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

 • korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie kontaktowej, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

 1. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator przetwarzać będzie dane osobowe także w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, wyprzedaży, promocji.

 2. Dane osobowe przetwarzane są również w ramach wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych spoczywających na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym, m. in. w zakresie bezpieczeństwa i obronności, przechowywania dokumentacji podatkowej.

 

IV. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, np. w celu przygotowania zamówionego towaru, dostarczenia przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Administratora – w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie takich informacji handlowych.

 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej polityce prywatności, dane osobowe Użytkowników nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych pochodzących od tych osób trzecich.

 3. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu korzystania z formularzy kontaktowych oraz umożliwienia dostępu do materiałów związanych z ofertą prezentowaną na stronie internetowej, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu.

 3. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, jego dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie, w tym zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli Użytkownik zgłosi skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownik ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,

 • sprostowania danych,

 • usunięcia danych,

 • ograniczenia przetwarzania danych,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,

 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

 2. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 

VII. PLIKI COOKIES

 1. Niniejsza strona internetowa używa plików cookies lub podobną technologię (dalej łącznie: cookies) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane między innymi w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do potrzeb Użytkownika.

 2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika w celu przechowywania i zbierania informacji na temat wcześniejszych działań Użytkownika dotyczących używanego urządzenia. Część plików cookies używanych przez niniejszą stronę internetową jest dostępna tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Pozostałe pliki zachowywane są przez dłuższy czas i służą rozpoznawaniu Użytkownika po jego powrocie na stronę internetową.

 3. Na niniejszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • sesyjne pliki cookies,

 • stałe pliki cookies,

 • własne pliki cookies,

 • pliki cookies konieczne,

 • pliki cookies wydajności,

 • pliki cookies funkcjonalne.

 1. Wszystkie pliki cookies pojawiające się na niniejszej stronie są zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej.

 2. Sesyjne pliki cookies pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki.

 3. Stałe pliki cookies będą przechowywane maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

 4. Ustawienie przez Użytkownika automatycznej akceptacji plików cookies w swoich urządzeniach oznacza, że pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

 5. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies aby móc otrzymywać za każdym razem stosowny komunikat o akceptacji plików.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W celu zapewnienia, iż niniejsza polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej.